Διεθνή συνέδρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H, Schiefer U. Gaze patterns predicting successful collision
avoidance in patients with homonymous visual field defects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:E-Abstract 3882.

2. Vasilaki A, Grivas V, Sourlas V, Papageorgiou E. Differential effect of ischemia, hypoxia, hyperglycaemia and hypoglycaemia on the rat retinal neurotransmission. Acta Ophthalmol Scand 2010;88:s246.

3. Papageorgiou E, Hardiess G, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H.A, Schiefer U. Driving performance in patients with homonymous visual field defects and healthy subjects in a standardized virtual reality environment. Acta Ophthalmol Scand 2008;86:s243.

4. Papageorgiou E, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.-O, Mallot H, Schoenfisch B, Schiefer U. Vision-Related Quality Of Life (QoL) Assessment In Patients With Homonymous Visual Field Defects (HVFDs) Due To Postchiasmal Vascular Lesions. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:E-Abstract 931.

5. Rothlaender C, Papageorgiou E, Hardiess G, Wiethoelter H, Schaeffel F, Karnath H.-O, Mallot H, Vonthein R, Schoenfisch B, Schiefer U. Size Of Homonymous Scotomas And Traffic Accidents In Virtual Reality Driving. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:E-Abstract 939.

6. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H.A, Wilhelm B, Schäffel F, Wiethölter H, Ticini L.F, Vonthein R, Schiefer U, Karnath H.O. Evaluation of Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD) in Patients With Homonymous Hemianopia Due to Cerebrovascular Lesions in the Posterior and Middle Cerebral Artery Territories. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:E-Abstract 791.

7. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.O, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H.A, Papageorgiou E. To What Extent Can Visual Exploration Compensate for Homonymous Scotomas? A Pilot Study Based on Virtual Reality Driving Tasks. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:E-Abstract 792.

8. Hardiess G, Papageorgiou E, Gillner S, Schiefer U, Mallot H.A. Visual performance of homonymous scotoma patients – A pilot study based on virtual reality. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:E-Abstract 793.

9. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot HA, Wilhelm B, Schaeffel F, Wiethoelter H, Ticini LF, Vonthein R, Karnath HO, Schiefer U. Εvaluation of relative afferent pupillary defect in patients with homonymous visual field defects due to cerebrovascular lesions in the posterior and middle cerebral artery territories. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:566.

10. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath HO, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot HA, Papageorgiou E. To what extent does size and location of homonymous scotomas influence the frequency of traffic accidents? – A study based on virtual reality driving tasks. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:585.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Papageorgiou E, Gottlob I. Ophthalmological findings and handheld optical coherence tomography in microcephaly. Annual Meeting of the Bielschowsky Society for Strabismus and Neuro-Ophthalmology, 29-30.11.2013, Leipzig, Germany

2. Papageorgiou E. Visual field testing: Innovative practices and future trends. Sumposium: Modern Technologies for Young Ophthalmologists to know. Invited lecture. The American Academy of Ophthalmology. 9-13.11.2012, Chicago, USA

3. Schiefer U, Hardiess G, Mallot HA, Papageorgiou E. Compensatory eye movements allow for successful collision avoidance under virtual reality conditions in a subgroup of patients with homonymous visual field defects. International Perimetric Society (IPS) 2012, Melbourne, Australia

4. Schiefer U, Papageorgiou E. Gaze Patterns Predicting Successful Collision Avoidance in Patients with Homonymous Visual Field Defects. The Eye and the Auto Congress, 12-14.09.11, Detroit, USA

5. Schiefer U, Papageorgiou E, Mallot HA. The centre is not everything: visual field – visual exploration. 109. Annual meeting of the German Ophthalmological Society. 01.10.2011, Berlin, Germany

6. Papageorgiou E, Hardieß G, Dietz K, Mallot H. A, Schiefer U. Exploratory eye movements – a compensatory option for patients with homonymous visual field defects? 19th Meeting of the Imaging and Perimetry Society. 23-26.03.10, Tenerife, Spain

7. Papageorgiou E, Hardieß G, Mallot H. A, Schiefer U. Visual exploration in patients with homonymous visual field defects. The Eye and the Auto Congress, 16-18.09.09, Detroit, USA

8. Schiefer U, Krapp E, Papageorgiou E, Dietzsch J. New developments in conventional perimetry and their potential impact in neuro-ophthalmology. 9th Meeting of the European Neuro-Ophthalmology Society. 17-20.06.2009, Lübeck, Germany

9. Schiefer U, Papageorgiou E. Interactive COURSE on conventional perimetry. 17th Congress of the European Society of Ophthalmology. Amsterdam, 13-16.06.2009

10. Schiefer U, Papageorgiou E, Hardieß G, Mallot H. A. Explorationsverhalten bei Patienten mit homonymen Gesichtsfeldausfällen. 53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung. München. 26-28.03.2009

11. Papageorgiou Ε, Hardiess G, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H, Schiefer U. Driving performance in patients with homonymous visual field defects and healthy subjects in a standardized virtual reality environment. European Association for Vision and Eye Research (EVER), 10.2008 Portoroz, Slovenia

12. Schiefer U, Papageorgiou E, Monhart M. Visual field evaluation-COURSE. European Association for Vision and Eye Research (EVER), 10.2008 Portoroz, Slovenia

13. Wilhelm H, Wermund T, Papageorgiou E. Relative afferent pupillary defect with normal vision: Results of hemifield stimulation. Pupil Colloquium, Japan, 10.2007

14. Papageorgiou E. First experiences with the Haag-Streit perimeter OCTOPUS 900. German Ophthalmological Society (DOG) 2007, Berlin, Germany, 09.2007

15. Schiefer U., Papageorgiou E., Schoenfisch B., Hardiess G., Mallot HA. How important are visual field defects when crossing a road junction ? Examination of normal-sighted subjects and patients with homonymous visual field defects under virtual reality conditions. German Ophthalmological Society (DOG) 2007, Berlin, Germany, 09.2007

16. Schiefer U, Papageorgiou Ε. Vascular lesions of the visual pathway. University Eye Clinic, Tuebingen, Germany, 18.07.2007

17. Papageorgiou E. Undifferentiated connective tissue disease (UCTD). 13th Strabological and Neuro-Ophthalmological Case presentation 03.2007, St Gallen, Switzerland.

18. Schiefer U, Papageorgiou E. The effect of visual field defects on driving ability. Annual Meeting of the Finnish Ophthalmological Society, Helsinki 03.2007, Finland

19. Papageorgiou Ε. Postchiasmal lesions of the visual pathway. German Ophthalmological Academy (AAD 2007), Duesseldorf, 02.2007, Germany

20. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath HO, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot HA, Papageorgiou E. To what extent does size and location of homonymous scotomas influence the frequency of traffic accidents? – A study based on virtual reality driving tasks. International Perimetric Society (IPS) 2006, Portland, USA

21. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot HA, Wilhelm B, Schaeffel F, Wiethoelter H, Ticini LF, Vonthein R, Karnath HO, Schiefer U. Evaluation of relative afferent pupillary defect in patients with homonymous visual field defects due to cerebrovascular lesions in the posterior and middle cerebral artery territories. International Perimetric Society (IPS) 2006, Portland, USA

22. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H, Schoenfisch B, Schiefer U. Assessment of vision-related quality of life in patients with homonymous visual field defects. German Ophthalmological Society (DOG) 2006, Berlin, Germany, 09.2006

23. Papageorgiou Ε, Hardiess G, Mallot H, Schiefer U. Is the visual field enough? The importance of visual exploration in patients with homonymous visual field defects. University Eye Clinic, Tuebingen, Germany, 10.05.2006

24. Schiefer U, Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H. Perimetry and driving ability: Can patients compensate for visual field defects? European Society of Ophthalmology and German Ophthalmological Society (SOE & DOG) 2005, Berlin, Germany, 09.2005

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Lee H, Purohit R, Patel A, Papageorgiou E, Bibi M, Sheth V, Maconachie G, McLean R, Proudlock F, Gottlob I. Characteristics of Normal Foveal Development in Infants and Young Children as Imaged Using Hand-Held Optical Coherence Tomography. ARVO 2014, Orlando FL, USA

2. Patel A, Purohit R, Lee H, Sheth V, Maconachie G, Papageorgiou E, Proudlock F, McLean R, Gottlob I. Characteristics of Normal Optic Nerve Development Using Hand-Held Ultra-High Resolution Spectral Domain Optical Coherence Tomography in Children and Young Adults. ARVO 2014, Orlando FL, USA

3. Papageorgiou, Lee, Proudlock F, Sheth V, Purohit R, Vasudevan P, Gottlob I. Ocular findings and handheld optical coherence tomography in microcephaly. ARVO 2014, Orlando FL, USA

4. Purohit R, Lee H, Patel A, Sheth V, Maconachie G, Papageorgiou E, McLea R, Gottlob I Proudlock F. The developing optic nerve head in infantile idiopathic nystagmus and nystagmus associated to albinism. ARVO 2014, Orlando FL, USA

5. Papanikolaou A, Keliris GA, Shao Y, Krapp E, Papageorgiou E, Schiefer U, Logothetis NK and Smirnakis SM. Population receptive field mapping in human subjects with lesions of the visual cortex, 41st Annual Meeting of the Society for Neuroscience 2011, Washington, DC, USA.

6. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H, Schiefer U. Gaze Patterns Predicting Successful Collision Avoidance In Patients With Homonymous Visual Field Defects. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2011, Fort Lauderdale, USA

7. Papanikolaou A, Keliris GA, Peng X , Shao Y, Krapp E , Papageorgiou E , Schiefer U , Logothetis NK, Smirnakis SM. Population receptive field mapping in human subjects with visual cortical lesions, 40th Annual Meeting of the Society for Neuroscience 2010, San Diego, USA.

8. Vasilaki A, Grivas V, Sourlas V, Papageorgiou E. Differential effect of ischemia, hypoxia, hyperglycaemia and hypoglycaemia on the rat retinal neurotransmittion. EVER 2010. Crete

9. Karamagkiolis S, Papageorgiou E, Paidis A, Simopoulou T, Ntoulas K, Hamilos M. Is ocular pseudoexfoliation syndrome associated with earlier onset of symptomatic coronary artery disease? 8th International Congress on coronary artery disease, 11-14.10.2009, Prague, Czech Republic.

10. Papageorgiou E, Paidis A, Markouti E, Georgiadi E, Ntoulas K, Karamagkiolis S. Pupillary abnormalities as an early marker of cardiovascular autonomic neuropathy in diabetic patients. 8th International Congress on coronary artery disease, 11-14.10.2009, Prague, Czech Republic.

11. Simopoulou T, Papageorgiou E, Efthymiou E, Georgiadi E, Kostaqi E, Markas M, Karamagkiolis S. Prevalence of allergic diseases in Asian young immigrants in Greece. 9th WONCA Rural Health World Conference, 12-14.06.2009, Heraklion, Crete.

12. Papageorgiou E, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.-O, Mallot H, Schoenfisch B, Schiefer U. Vision-Related Quality Of Life (QoL) Assessment In Patients With Homonymous Visual Field Defects (HVFDs) Due To Postchiasmal Vascular Lesions. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2007, Fort Lauderdale, USA

13. Rothlaender C, Papageorgiou E, Hardiess G, Wiethoelter H, Schaeffel F, Karnath H.-O, Mallot H, Vonthein R, Schoenfisch B, Schiefer U. Size Of Homonymous Scotomas And Traffic Accidents In Virtual Reality Driving. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2007, Fort Lauderdale, USA

14. Hardiess G, Papageorgiou E, Gillner S, Schiefer U, Mallot H.A. Visual performance of homonymous scotoma patients – A pilot study based on virtual reality. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2006, Fort Lauderdale, USA

15. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.O, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H.A, Papageorgiou E. To What Extent Can Visual Exploration Compensate for Homonymous Scotomas? A Pilot Study Based on Virtual Reality Driving Tasks. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2006, Fort Lauderdale, USA

16. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H.A, Wilhelm B, Schäffel F, Wiethölter H, Ticini L.F, Vonthein R, Karnath H.O, Schiefer U. Evaluation of Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD) in Patients With Homonymous Hemianopia Due to Cerebrovascular Lesions in the Posterior and Middle Cerebral Artery Territories. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2006, Fort Lauderdale, USA

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s